ANBI

Stichting CityShapers

Belastingnummer (RSIN)
Datum van oprichting
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

860439367
24-09-2019
Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem
06 5204 6181
info@impactinactie.nl


Visie en doelstelling van de stichting

De doelstelling van Stichting CityShapers zoals vastgelegd in de statuten is:

A. Het inspireren en ondersteunen van jongeren om individueel of gezamenlijk actief en betrokken aanwezig te zijn in de samenleving van Haarlem en de omliggende plaatsen.
B. Het ondersteunen van jongeren die hulp en een netwerk bieden aan mensen die zelf weinig of geen netwerk hebben
C. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

CityShapers Haarlem is een vrijwilligersnetwerk dat als doel voor ogen heeft jongeren en jongvolwassenen in de stad te Inspireren en te faciliteren om zich in te zetten voor mensen met weinig of geen netwerk in de stad.

Wij geloven in een samenleving waarin mensen naar de ander omzien en er voor elkaar zijn. Het team van CityShaperszoekt actief jongeren op om hen te verbinden aan mensen in een kwetsbare situatie en coördineert het samenspel tussen de hulpvrager en vrijwilliger. We brengen bestaande hulpvragen in kaart en inspireren en motiveren jongeren om hier een helpende hand in te bieden.

Bestuurders

Het bestuur van stichting CityShapers bestaat uit drie leden:
Hans Luttik, voorzitter
Elly van Zijll, secretaris
Amanda Haan, penningmeester

Beloningsbeleid
Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning. Dit geldt eveneens voor de andere organen van het netwerk. Kosten die voor de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt kunnen worden vergoed.
Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de doelstellingen en daartoe een vrijwilligersovereenkomst hebben ondertekend, kan door het bestuur een vrijwilligersvergoeding worden toegekend met inachtneming van het daarvoor bestaande fiscale kader.
De medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

Beleidsplan
Het beleidsplan van Stichting CityShapers wordt verwoord in het projectplan
Activiteitenverslag
Stichting CityShapers bevindt zich in haar jaar van oprichting. Na afloop van het eerste jaar zal hier een activiteitenverslag beschikbaar worden gesteld. Tot die tijd verwijzen wij naar ons projectplan.
Financieel verslag
Het eerste boekjaar van Stichting CityShapers eindigt op 31-12-2020. Na deze datum zal hier het financiële verslag beschikbaar gemaakt worden.